ปัจจัยในการพิจารณาเลือก บริษัทจัดหางาน ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การวางแผนบุคลากรจาก บริษัทจัดหางาน เพื่อส่งเสริมองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านทรัพยากรอย่างอื่น งานสำคัญที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ดีมีคุณภาพเข้ามาทำงาน ในทางตรงกันข้ามบริษัทไหนที่ไม่ให้ความสำคัญตรงจุดนี้ก็จะทำให้ได้บุคลากรที่ไม่มีความสามารถ ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะองค์กรต้องการบุคคลเช่นเดียวกับต้องการวัตถุดิบ อุปกรณ์และสิ่งอื่นสำหรับในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ทำให้เกิดผลเสียกับงาน และทำให้บริษัทย่ำแย่ลงได้เช่นกัน การสรรหาบุคลากรที่ดีนั้น การวางแผนบุคลากร หมายถึงกระบวนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล จึงควรต้องมีการวางแผนให้เป็นระบบ ตลอดจนมีการใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้บุคลากรที่ดีที่สุดมาร่วมงานกับบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าองค์การสามารถหาคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาทำงานได้ตามระยะเวลาที่องค์การ

นอกจากจะสรรหาบุคลากรบุคคลจาก บริษัทจัดหางาน ให้กับทั้งองค์กรแล้ว ยังต้องวางแผนเรื่องต่างๆ ตั้งแต่โครงสร้างของการบริการทั้งหมดต้องการคน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าการวางแผนบุคลากรเป็นการคาดคะเนอย่างเป็นระบบในเรื่องอุปสงค์และอุปทานของพนักงานขององค์การ ต้องสรรหาบุคคลากรใหม่มาทดแทนตำแหน่งที่ถูกโยกย้ายไป อาจมีความเสี่ยงที่จะได้คนที่ไม่ดีเท่าเดิม สำหรับระยะเวลาในอนาคตการคาดคะเนจำนวนและประเภทของพนักงานที่ต้องการก็จะทำให้ฝ่ายบุคคลขององค์กร อาจเปลืองงบประมาณในการประกาศสรรหาพนักงานใหม่ รวมถึงใช้เวลานานในกระบวนการสรรหา สามารถวางแผนสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและดำเนินการอย่างอื่น ๆ ได้ถูกต้อง การสรรหาผู้สมัครจากการแนะนำและจากเครือข่ายที่รู้จักเชื่อมโยงกัน งานวางแผนบุคลากรเกี่ยวข้องกับงานที่สำคัญ ปัจจุบันบริษัทจำนวนมากต่างก็ใช้วิธีนี้ในตำแหน่งงานที่สำคัญๆ หรือต้องการคนอย่างเร่งด่วน ประมาณจำนวนและประเภทของคนที่ต้องการสำหรับระยะเวลาหนึ่ง

การเลือก บริษัทจัดหางาน ให้ได้คุณภาพมากที่สุด

1. การวิเคราะห์งาน ผลงานที่เคยผ่านมา อย่างน้อยก็มีบุคคลที่ไว้ใจได้ช่วยการันตีความสามารถได้อีกด้วย การคัดเลือกจาก บริษัทจัดหางาน วิธีนี้มีทั้งแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ โดยปกติบริษัทอาจเลือกวิธีการที่เกี่ยวกับความต้องการแรงงานเพิ่มเติมได้ สามารถแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักที่มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการได้ดี วางแผนถึงจำนวนคนงานที่ต้องการขึ้นล่วงหน้าอย่างมีหลักเกณฑ์ที่ดี สามารถสอบถามรวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นไปจนถึงลักษณะนิสัยได้ ทั้งยังมีบุคคลการันตีที่น่าเชื่อถือ ไม่ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า เมื่อเกิดความจำเป็นต้องจ้างแรงงานเข้ามาใหม่ก็ทำการคัดเลือกเข้ามา แม้แต่ความสัมพันธ์ระดับบริษัทที่มีการแนะนำพนักงานต่อกันระหว่างบริษัท วิธีที่สองนี้เหมาะสำหรับองค์การขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งมีคนงานไม่มาก

2. กระบวนการคัดเลือก การคัดกรองบุคลากร การสรรหาทางอ้อมหรือการสรรหาโดยไม่ใช้ตัวบุคคล ตำแหน่งงานมีน้อยและอัตราหมุนเวียนการจ้างงานต่ำจึงไม่ต้องสนใจ คุณสมบัติของผู้สมัคร ลักษณะงานโดยย่อ และค่าตอบแทนต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนทางด้านแรงงานแต่ประการใด บริษัทจัดหางาน มีกระบวนการคัดเลือกจะเกิดขึ้นเพื่อคัดเลือกเอาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด เพียงแต่ดำเนินงานให้ก้าวหน้าเท่านั้นก็จะให้มีโอกาสคัดเลือกคนงานที่ดีได้ เพื่อรับเป็นพนักงานขาย ของบริษัทซึ่งกระบวนการคัดเลือกนับเป็นงานที่สำคัญ สำหรับองค์การขนาดใหญ่ที่มีการขยายงานอยู่เรื่อย ๆ มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นและมีอัตราหมุนเวียนการจ้างแรงงานสูงจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างมีระบบเกี่ยวกับปริมาณ จึงต้องอาศัยความละเอียด รอบคอบและยุติธรรม โดยทั่วไปกระบวนการคัดเลือกความต้องการแรงงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3. ระบบการดำเนินการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งบังคับให้ธุรกิจต้องเตรียมการล่วงหน้า การคัดเลือกขั้นต้น (Initial screening) โดยการพิจารณาจากใบสมัครของผู้สมัครแต่ละคนเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน เพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทจัดหางาน ทำการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เอาไว้ ส่วนผู้สมัครที่ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนก็จะถูกตัดออกไป และการขยายขนาดของการดำเนินงานทำให้จำนวนคนงานที่มีอยู่ การทบทวนและพิจารณาใบสมัคร (Review of application) หลังจากที่ได้ทำการคัดเลือกเบื้องต้นแล้ว หรือความรู้ความสามารถของคนงานปัจจุบันอาจไม่เพียงพอและเหมาะสมกับงานที่เพิ่มขึ้น การทดสอบพื้นความรู้อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการใช้ว่าต้องการทราบอะไรเกี่ยวกับผู้สมัคร

4. คัดสรรบุคลากรโดยเลือกมาใช้อย่างเหมาะสม การตอบสนองของผู้สมัครต่อคำถามแต่ละอย่างได้ทันที โดยเริ่มจากแผนการผลิตของทั้งบริษัทแล้วแยกออกเป็นแต่ละแผนก โดยบางบริษัทอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ร่วมกับการสอบข้อเขียน ว่ามีแผนงานทางด้านการผลิตในปริมาณเท่าใด ต้องใช้เวลาการผลิตอย่างไร การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่เสียค่าใช้จ่ายมากและเสียเวลาในการดำเนินการ ดังนั้นก่อนการสัมภาษณ์ บริษัทจัดหางาน จะคัดเลือกงานแต่ละหน้าที่ใช้เวลาทำงานและคนงานมากน้อยเพียงใด แล้วจึงเปรียบเทียบกับปริมาณแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันก็จะรู้ว่าในอนาคตจะต้องการคนเพิ่มขึ้นเท่าไร จะได้ผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติพื้นฐาน เพื่อนำมาพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งก่อนจัดส่งไปดำเนินการเรียกผู้สมัครที่เข้าข่ายมาสัมภาษณ์ต่อไป แต่ขึ้นอยู่กับนโยบายของฝ่ายบริหารที่จะสร้างบุคคลในระดับนี้ขึ้นมา โดยที่บางบริษัทอาจไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบดังกล่าวก็ได้ เนื่องจากส่วนใหญ่ ผู้ถูกอ้างอิงมักจะเป็นบุคคลที่ผู้สมัครเห็นว่าชื่นชอบในตัวผู้สมัครอยู่แล้ว ศึกษาติดามลักษณะความเป็นไปในตลาดแรงงาน

ในการกะปริมาณจำนวนคนงานที่ต้องในขั้นต้นจะต้องคำนึงถึงการขยายปริมาณงานขององค์กร บริษัทจัดหางาน จะทำการสัมภาษณ์เป็นวิธีการในการหาข้อมูลข่าวสารของผู้สมัคร ซึ่งได้รับความนิยมในการคัดเลือกเนื่องจากสามารถสอบถามจากผู้สมัครได้โดยตรงและสามารถรับรู้ถึงไหวพริบ ในขั้นต่อไปก็จะต้องทำงานวิเคราะห์งาน ควรมีการทบทวนรายละเอียดจากเอกสารการสมัคร เพื่อให้รู้หน้าที่งานแต่ละอย่างมีอย่างไรและต้องรับผิดชอบขนาดใด เพื่อการเตรียมการในข้อคำถามที่จะสอบถามเพื่อสามารถหารายละเอียดของตัวผู้สมัครได้มากที่สุด สำหรับความต้องการบุคคลในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษนั้น การตรวจสอบผู้ถูกอ้างอิงเป็นการรวมรวมข้อมูลเพิ่มเติมของผู้สมัคร ก็จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเช่นเดียวกัน การตรวจสอบผู้ถูกอ้างอิงเป็นการรวมรวมข้อมูลเพิ่มเติมของผู้สมัคร